Raad van Bestuur

From Dolot
Jump to: navigation, search
Raad van Bestuur
AfkortingRvB
TeamledenJelle De Loecker
Kevin Van Campenhout
Lisenka Dekaezemaeker
Stéphanie Leroy


Kipdola Studios vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. Bij de oprichting van de vzw (2009) waren dit de stichtende leden: Jelle De Loecker, Kevin Van Campenhout, Lisenka Dekaezemaeker en Stéphanie Leroy. De Raad van Bestuur is aangeduid voor een mandaat van 10 jaar. Het huidige mandaat verloopt in 2019.


Binnen de vzw wordt het bestuursorgaan afgekort als RvB op de officiële agenda's en verslagen.


Elk lid van de RvB beschikt over 2 stemmen op de Algemene Vergadering.


1 Wettelijke bepaling

Hieronder staat een uitreksel van de statuten van de Kipdola vzw over de RvB.


III. Raad van bestuur


13 Samenstelling raad van bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een raad van minimum 3 bestuurders, die actief lid zijn van de vereniging.

De bestuurders worden bij eenvoudige meerderheid benoemd voor 10 jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Hun opdracht eindigt van rechtswege door het verstrijken van hun mandaat en eveneens door overlijden, ontslag, aftreden of afzetting.

Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.

Iedere bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.


14 Verkiezing raad van bestuur

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijden door deze afzetbaar.

Minstens de helft van de leden met een stem moeten aanwezig zijn om een bestuurder te benoemen.

De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad.


15 Afzetting raad van bestuur

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij drie-vierde meerderheid, minstens de helft van de leden met een stem moeten aanwezig zijn. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Zo door vrijwillig ontslag of afzetting het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijke minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.


16 Werking raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert op voorstel van één of meerdere van zijn leden.

De raad vergadert slechts geldig indien een gewone meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

Een bestuurder kan zich niet door een andere bestuurder laten vervangen.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking der stemmen beslist de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt.

Indien een dringende beraadslaging zich opdringt, en meerdere van de bestuurders niet aanwezig kunnen zijn, is een vergadering op afstand mogelijk. Alle bestuurders moeten zich akkoord verklaren met deze werkwijze. Het besluit moet genotuleerd worden op de volgende “gewone” raad van bestuur.

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat door de voorzitter wordt goedgekeurd.


17 Bevoegdheden raad van bestuur

De leden met een stem beslissen over het door de raad van bestuur voorgestelde huishoudelijk reglement.

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor het dagelijks bestuur geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden.

Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van 2 bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of enige machtiging.


2 Huidig mandaat (2009-2019)

De huidige samenstelling van de RvB voor het mandaat 2009-2019 ziet eruit als volgt:

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Toolbox